Policijska akademija i konkursi

Konkurs za policajce i mlađe inspektore MUP HNK

policijska akademija vraca

U toku je konkurs za policajce i mlađe inspektore u Ministarstvu unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona (županije) – MUP HNK/MUP HNŽ. Konkurs traje 30 dana od dana raspisivanja javnog oglasa (od 02.07 do 02.08. 2012 godine), a potrebno je 30 izvršilaca u činu policajac i 5 izvršilaca u činu mlađi inspektor. Sve zainteresirane kandidate i one koji pristupe konkursu očekuju testiranja prema važećem pravilnik za testiranje policijskih službenika koji se sastoji od testa općeg znanja (test općeg znanja + esej test), testa fizičke spreme, te drugog testa za koji policijski organ utvrdi da je neophodan kako bi se izabrali pravi kandidati.

Nakon izbora najboljih kandidata za MUP HNK isti se upućuju u Sarajevo, na Policijsku akademiju Vraca na jednogodišnju obuku, o čemu smo već pisali na našem portalu, kao i tome što Vas eventualno očekuje na testiranjima i kakav je proces selekcije uz sve ostale normative. Tekst javnog oglasa za prijem policajac i mlađih inspektora u MUP HNK za školovanje na policijskoj akademiji prenosimo u cijelosti:

Na osnovu člana 49 Zakona o policijskim službenicima Hercegovačko-neretvanskog kantona (“Službene novine HNK” br. 9/07) i Rješenja o imenovanju komisije za izbor, donesenog od strane policijskog komesara br. 02-02-36-671/12. od 25.6.2012. godine, Komisija za izbor raspisuje

J A V N I  O G L A S

za popunu upražnjenih radnih mjesta policijskih službenika u čin “policajac” i čin “mlađi inspektor” u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova HNK

UPRAVA POLICIJE

1.       Policajac – 30 izvršilaca

2.       Mlađi inspektor – 5 izvršilaca

Opšti uslovi za kandidate:

 • državljanstvo Bosne i Hercegovine
 • životna dob između 18 i 27 za policajca i do 35 godina za mlađeg inspektora
 • najmanje IV stepen školske spreme za čin policajca i najmanje VI ili VII stepen za čin mlađeg inspektora
 • liječničko uvjerenje ne starije od tri mjeseca kao dokaz o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za rad
 • da nije otpušten iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske kazne
 • da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak ili/i da nije postala pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo, osim za krivično djelo protiv bezbjednosti saobraćaja u skladu s krivičnim zakonodavstvom
 • da nije optužen od Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom

Posebni uvjeti za kandidate:

 • položen vozački ispit “B” kategorije

Uz prijavu na javni oglas, koja sadrži biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidati su obvezni priložiti orginal ili ovjerenu kopiju sljedećih dokumenata:

 • kopija lične karte,
 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od tri mjeseca,
 • izvod iz matične knjige rođenih ne starije od tri mjeseca,
 • diploma o zavšenom IV stepenu školske spreme ili fakultetska diploma o završenom VI ili VII stepenu školske spreme,
 • liječničko uvjerenje ne starije od tri mjeseca,
 • izjava kandidata ovjerena kod nadležnog organa da isti nije otpušten iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini kao rezultat disciplinske kazne,
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od strane nadležnog suda ne starije od tri mjeseca,
 • izjava kandidata ovjerena kod nadležnog organa da nije optužen od Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije odbio pojaviti pred Tribunalom,
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu “B” kategorije.

Na osnovu člana 4 Zakona o policijskim službenicima HNK popuna upražnjenih radnih mjesta mora odražavati nacionalnu strukturu stanovništva na teritoriji koju obuhvata kanton prema popisu iz 1991. godine.

Kandidati predloženi za osnovnu obuku za kadete bit će podvrgnuti bezbjedonosnim provjerama u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka.

Prijave s traženim dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa dostaviti lično ili poštom preporučeno – s naznakom “PRIJAVA ZA JAVNI OGLAS” na adresu:

Ministarstvo unutrašnjih poslova HNK, Ul. Brune Bušića bb, 88000 Mostar.

Rok za podnošenje prijave je 30 dana od dana raspisivanja javnog oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove imaju pravo pristupa testiranju, kako slijedi:

 • test opšteg znanja, uključujući pisani rad i intervju,
 • test fizičke sposobnosti,
 • ljekarski pregled,
 • psihološki pregled, uključujući test i razgovor.

Kandidat koji ne prođe jedan od navedenih testova isključuje se iz daljeg postupka odabira.

Napomena: Zdravstvena sposobnost kao sastavni dio testa će se utvrditi od strane JU Zavoda za zdravstvenu zaštitu uposlenika MUP-a Kantona Sarajevo. Troškove utvrđivanja zdravstvene sposobnosti snosi ovo ministarstvo.

Trajanje obuke: Odabrani kandidati za čin “policajca” pohađaju osnovnu obuku kao kadeti u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci od čega 7 (sedam) mjeseci teoretske obuke, 4 (četiri) mjeseca praktične obuke i 1 (jedan) mjesec teoretske obuke po preuzimanju dužnosti.

Odabrani kandidati za čin “mlađi inspektor” pohađaju obuku kao kadeti u trajanju od 6 (šest) mjeseci od čega 4 (četiri) mjeseca teoretske obuke i 2 (dva) mjeseca praktičnog rada. Policijski službenik je na probnom radu u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci.

O vremenu i mjestu testiranja kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove i koji prilože svu navedenu dokumentaciju će biti obaviješteni putem oglasne table MUP-a HNK, PU Mostar, PU Konjic i PU Čapljina.

Rezultati javnog oglasa bit će objavljeni na oglasnoj tabli MUP-a HNK, PU Mostar, PU Konjic i PU Čapljina.

6 Comments

6 Comments

 1. dada

  Jan 4, 2013 at 18:13

  hahahah

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Most Popular

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co