Policijska akademija i konkursi

Centar za osnovnu policijsku obuku – COPO

centar za policijsku obuku COPO 2

Centar za osnovnu policijsku obuku – COPO Ministarstva Unutrašnjih Poslova Republike Srbije smješten je u Sremskoj Kamenici. Osnovan je tokom 2007. godine, a prva generacija kadeta svoju obuku započela je 19. novembra. 2007. godine. Početak rada Centra za osnovnu policijsku obuku – COPO obilježen je 5. decembra 2007. godine svečanom akademijom kojoj su prisustvovali brojni zvaničnici iz tadašnjeg policijskog vrha, kao i mnogi gosti.

Za prvu generaciju kadeta za obuku u centru za policijsku obuku – COPO prijavilo se oko 5000 kandidata, a odabrano je 130 najuspješnijih nakon niza testiranja. Danas su svi oni uspješni policijski službenici. Uslovi za život u centru za policijsku obuku – COPO su dobri, kao i uslovi za učenje. Kadeti su smješteni u moderno opremljene sobe internata P+2, te im je omogućeno da se na najbolji način uklope i prihvate pravila života i rada u novoj sredini.

Obuka u Centru za osnovnu policijsku obuku – COPO je pripremljena tako da traži mnogo učenja i odricanja od kadeta. Za razliku od standardne četverogodišnje policijske škole, osnovna policijska obuka je koncizna, ekonomična i nadasve efikasna i prilagođena učenju odrasli. Ovdje imaju priliku izučiti i usvojiti samo vještine i znanja potrebe za obavljanje poslova i zadataka, a ona šira znanja se stiču specijalističkim kursevima.

Obuka u centru za osnovnu policijsku obuku – COPO

U COPO se obučavaju muškarci i žene koji su završili IV stepen srednje škole, odnosno četverogodišnju srednju školu. Cilj osnovne policijske obuke jeste da obezbjedi kadar i kvalitetnu edukaciju uniformisanog policijskog službenika opšteg smjera koja bi zadovoljila osnovne potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije i društva u cijelini, a naravno u skaldu s Zakonom o policiji.

Nastavnim planom i programom osnovne policijske obuke određeni su ciljevi, ishodi i sadržaj obuke, oblici izvođenja nastave, fond časova, načini provjeravanja, ocjenjivanja i vrednovanja postignuća polaznika, trajanje, uslovi i način realizacije stručnog osposobljavanja polaznika osnovne policijske obuke.
Nastavni plan i program osnovne policijske obuke izrađen je na osnovu analize posla i zadataka uniformisanih policijskih službenika opšte nadležnosti, za koje je Pravilnikom o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mjesta u MUP-u propisana srednja stručna sprema. Na osnovu analize posla i zadataka određena su znanja, vještine, sposobnosti i stavovi neophodni za kompetentno obavljanje osnovnih policijskih poslova.

SVRHA OBUKE

Svrha obuke je osposobljavanje polaznika za poslove uniformisanog policijskog službenika opšte nadležnosti.

CILj OBUKE

Cilj osnovne policijske obuke je osposobljavanje polaznika za kompetentno obavljanje osnovnih policijskih poslova, u skladu sa zakonima i drugim propisima i aktima Republike Srbije, kao i međunarodnim ugovorima i konvencijama koje je usvojila Republika Srbija i standardima policijskog postupanja.

OPŠTI ISHODI OBUKE
Po završetku obuke polaznik će biti osposobljen za:
1. rad na održavanju javnog reda i obezbjeđenja,
2. rad na poslovima suzbijanja kriminaliteta,
3. primjenu policijskih ovlašćenja i upotrebu sredstava prinude i
4. kontrolu i regulisanje saobraćaja.

SPECIFIČNI ISHODI OBUKE
S obzirom na neophodnost stalnog prilagođavanja promjenljivim zahtjevima rada i potrebu kontinuiranog stručnog usavršavanja, polaznici će biti u stanju da:
1. primjene teorijska znanja u praktičnom kontekstu,
2. efikasno rade u timu,
3. saslušaju i razumiju različite sadržaje u raznim komunikacijskim situacijama i govore precizno i jasno,
4. preuzmu odgovornost za vlastito usavršavanje i napredovanje u poslu i karijeri,
5. razumiju ulogu i odgovornost institucija važnih za organizaciju društvenog života na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou,
6. blagovremeno reaguju na promjene u radnoj sredini,
7. primjene sigurnosne i zdravstvene mjere u procesu rada,
8. koriste informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

Ove multifunkcionalne vještine i sposobnosti su rezultat:
1. dobro organizovane i fleksibilne obuke usmjerene na kvalitetno obavljanje zadataka u okviru nadležnosti,
2. zajedničkog rada nastavnika i polaznika u svim modulima i predmetima,
3. primjene strategija, metoda i tehnika aktivnog učenja i usvajanja znanja, vještina i stavova u nastavi.

TRAJANje OBUKE
Osnovna policijska obuka se realizuje tokom 12 mjeseci:
1. u Centru za osnovnu policijsku obuku, 36 nedjelja;
2. u područnim policijskim upravama polaznici imaju praktičnu obuku u dva bloka, koji ukupno traju 6 nedjelja.

DINAMIKA OBUKE
Cjelokupna obuka se realizuje kroz sljedeće faze:
Prva faza
1. obuka u Centru za osnovnu policijsku obuku, u trajanju od 14 nedjelja;
2. praktična obuka u područnim policijskim upravama, u trajanju od 2 nedjelje;
Druga faza
1. obuka u Centru za osnovnu policijsku obuku u trajanju od 8 nedjelja;
2. praktična obuka u područnim policijskim upravama u trajanju od 4 nedjelje;
Treća faza
1. obuka u Centru za osnovnu policijsku obuku, u trajanju od 14 nedjelja.

OCJEnjIVANje POLAZNIKA
Polaznici se kontinuirano ocjenjuju u odnosu na očekivane ishode koji su precizno definisani u Programu putem:
1. testova znanja,
2. situacionih testova,
3. usmenog ispitivanja i
4. demonstracije praktičnih vještina.

ZAVRŠNI ISPIT
Po završetku treće faze obuke u Centru za osnovnu policijsku obuku polaznici polažu završni ispit.
Završni ispit se polaže pred ispitnom komisijom koju imenuje direktor policije. Polaznik koji nije položio završni ispit upućuje se na popravni ispit. Popravni ispit se polaže u roku koji ne može biti kraći od 30 dana niti duži od 60 dana od dana polaganja završnog ispita. Popravni ispit se polaže pred ispitnom komisijom koju imenuje direktor policije. Ukoliko polaznik ne položi popravni ispit prestaje mu svojstvo polaznika osnovne policijske obuke.
Polaznici koji polože završni ispit zasnivaju radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova i u statusu pripravnika upućuju se na stručnu obuku u područne policijske uprave, gdje se dalje po posebnom programu, uz učešće policajca-mentora, osposobljavaju za samostalan rad na radnom mjestu uniformisanog policijskog službenika opšte nadležnosti, za koje je propisana srednja stručna sprema.

NAPOMENA
Nakon uspješno završenog pripravničkog staža – stručne obuke koja se odvija u područnim policijskim upravama, polaznik stiče pravo na polaganje stručnog ispita.

NASTAVNI PLAN
Nastava ima predmetno-modularnu strukturu i realizuje se u tri osnovna bloka sa sljedećim brojem časova:

1. OPŠTE TEME O RADU POLICIJE
Predmet i broj časova
1. Policijski službenici: prava, obaveze i dužnosti 25
2. Krivično i krivično procesno pravo 55
3. Upravni poslovi i prekršajni postupak 16
4. Ljudska prava i kodeks policijske etike 35
5. Osnovi bezbjednosti 9
6. Mentalno-higijenski aspekti policijske profesije 45

UKUPNO ČASOVA 185

2. VJEŠTINE POLICIJE
Predmet i broj časova
1. Odbrambene vještine 109
2. Opšta fizička priprema – kondicioniranje 21
3. Vještine komunikacije 76
4. Rukovanje policijskim oružjem sa nastavom gađanja 71
5. Prva pomoć 18
6. Strani jezik u službenoj komunikaciji
Engleski jezik/Njemački jezik 68
7. Informacioni sistem 26
8. Sistem veza 16

UKUPNO ČASOVA 405

3. STRUČNI MODULI
Modul i broj časova
1. Rad na bezbjednosnom sektoru 50
2. Rad policije u lokalnoj zajednici 30
3. Primjena policijskih ovlašćenja i upotreba sredstava prinude 256
4. Suzbijanje kriminaliteta 114
5. Održavanje javnog reda i obezbjeđenja 98
6. Kontrola i regulisanje saobraćaja 100

UKUPNO ČASOVA 648

UKUPAN BROJ ČASOVA OBUKE 1238

2 Comments

2 Comments

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Most Popular

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co