Policijska akademija i konkursi

JAVNI OGLAS za prijem kandidata u činu “Policajac”

policija

Naime, od 28.12.2012. godine aktuelan je javni oglas, odnosno konkurs, za prijem kandidata za pohađanje osnovne obuke u činu “Policajac” za potrebe Direkcije za koordinaciju policijskih tijela u BiH. Konkurs ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa.

Broj:20-07-34-2-636-4/12

Datum:28.12.2012. godine

 Na osnovu člana 49.  Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“,br. 27/04, 63/04, 5/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08 ,35/09 i 7/12), člana 6. Pravilnika o postupku izbora , metodu, načinu, sistemu bodovanja, testiranja i zapošljavanja kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog i drugog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, broj 20-07-34-2-353-4/12 od 19.10.2012.godine, zaključaka sa kolegija direktora održanog dana 01.12.2012.godine, Odluke o pokretanju procedure javnog oglašavanja zapošljavanja policijskih službenika-kadeta, broj 20-07-34-2-636-2/12 od 21.12.2012.godine i Rješenja o imenovanju Komisije za izbor  u proceduri zapošljavanja policijskih službenika-kadeta, u činu-„policajac“-SSS uDirekciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine broj :20/07-34-2-636-3/12 od 21.12.2012. godine, Komisija za izbor kandidata, raspisuje

JAVNI OGLAS

za prijem kandidata za pohađanje osnovne obuke-kadeta u činu-„policajac“ u Direkciji za koordinaciju

policijskih tijela Bosne i Hercegovine

Sektor za osiguranje VIP osoba i objekata …………………broj izvršilaca -50

Za zasnivanje radnog odnosa policijskih službenika kandidati moraju ispunjavati sledeće opšte uslove predviđene članom 46. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine :

        –     državljanstvo BiH,

–     životna dob od 18-27 godina,

        –  za početni čin „policajac“najmanje četvrti stepen školske spreme, da su zdravstveno sposobni za vršenje poslova policijskog službenika, da u posljednje 3 godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere iz institucija državne uprave ili iz vojne službe u BiH, da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak ili/i da nije izrečena pravosnažna kazna zatvora za krivično djelo osim za krivična djela protiv bezbjednosti saobraćaja, u skladu sa krivičnim zakonodavstvom, da nije odbio da se pojavi pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju kao lice optuženo od strane tog tribunala.

Pored opštih uslova koji se odnose na prijem u radni odnos policijskih službenika kandidati za prijem moraju ispunjavati sledeće posebne uslove predviđene članom 4. Pravilnika  o postupku izbora , metodu, načinu, sistemu bodovanja, testiranja i zapošljavanja kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog i drugog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, i to:

 –          da ima položen vozački ispit „B“ kategorije,

–          da na dan zatvaranja konkursa ima najmanje 18 godina i da nije stariji od 27 godina,

–          da poznaje rad na računaru.

Prije donošenja odluke o izboru kandidata za popunu upražnjenih radnih mjesta predloženi kandidati bit će predmet sigurnosne provjere u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ , br. 54/04 i 12/09) kao i odredbama podzakonskih propisa donesenih na osnovu navedenog Zakona. U slučaju da predloženi kandidat ne prođe sigurnosne provjere bit će predložen sledeći kandidat sa liste koji taj uslov ispunjava.

Neophodni dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu na javni oglas:

1.       dokaz o državljanstvu – uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od 3 mjeseca,

2.       izvod iz matične knjige rođenih ne starije od 3 mjeseca,

3.       dokaz o završenom IV stepenu školske spreme,

4.       potvrda ili uvjerenje poslodavca – državnog organa ili institucije da kandidat u posljednje 3 godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili iz vojne službe (za kandidate koji su bili ili su još uvijek zaposleni u državnim organima i institucijama ili vojsci), odnosno ovjerena izjava kandidata da u posljednje 3 godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH ili iz vojne službe (za kandidate koji nisu niti su  bili  zaposleni u državnim organima i institucijama ili vojsci). Ovjera izjave vrši se kod nadležnog organa,

5.       izjava kandidata ovjerena od strane nadležnog organa da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stav.1 Ustava BiH,

6.       ovjerenu izjavu da kandidat posjeduje položeni vozački ispit „B“ kategorije,

7.       potvrdu o poznavanju rada na računaru (operativni sistem“Windows“ i „Office“).

Napomena:

a) Komisija će opšti uslov koji se odnosi na činjenicu krivičnog kažnjavanja iz člana 46.stav1.tačka g) Zakon o policijskim službenicima BiH kao i dokaza o nevođenju krivičnog postupka, utvrditi naknadno po službenoj dužnosti i to za kandidate koji su uspješno završili testiranje i koji su predloženi za popunu upražnjenih radnih mjesta.

 b) Ljekarsko uvjerenje, kao opšti uslov će  dostaviti naknadno samo oni kandidati koji su uspješno završili testiranje i koji su predloženi za popunu upražnjenih radnih mjesta.

Kandidati koji blagovremeno dostave potpune prijave i dokažu da ispunjavaju opšte i posebne uslove imaju pravo pristupa testiranju, koje u skladu sa članom 51. Zakona o policijskim službenicima BiH uključuje sledeće:

  1. test opšteg znanja , uključujući pismeni rad (interpretacija, gramatika, poseban pisani test i esej),
  2. test fizičke sposobnosti, predviđen Pravilnikom o postupku izbora , metodu, načinu, sistemu bodovanja, testiranja i zapošljavanja kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog i drugog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine,
  3. ljekarski pregled uključujući psiho test i intervju.
  4. Intervju

Kandidat koji ne ostvari eliminacioni prag bodova na jednom od testova ( testovi iz tačke a. i b.) ili se utvrdi da ne zadovoljava kriterije pod tačkom c. i d. isključuje se iz daljeg procesa odabira.

Test opšteg znanja obuhvatit će pitanja iz sljedećih oblasti: Ustavno pravno uređenje Bosne i Hercegovine, Upravno pravo i organizacija uprave u Bosni i Hercegovini, Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine, Zakon o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine, Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja ministarstava,službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Krivični zakon i Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine.

Težina pitanja bit će prilagođena nivou stručne spreme u skladu sa uslovima za pristup u početni čin“policajac“.

Spisak propisa sa brojevima službenih glasnika u kojima su objavljeni dostupan je na Oglasnoj ploči Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine i web stranici Direkcije.

Pisani rad iz bosanskog, srpskog ili hrvatskog jezika bodovat će se po sljedećim kriterijima : poznavanje pravopisa, izražavanje, urednost, odgovor na zadatu temu i kompozicija teksta.

Za svaki tačan odgovor na posebnom pisanom testu kandidat dobija po jedan bod, a za pisanje eseja kandidat može dobiti najviše 10 bodova. Za prolaz na posebnom pisanom testu kandidat treba da ostvari najmanje 6 bodova. Za prolaz kod pisanja eseja kandidat mora da ostvari najmanje 3 boda. Ukoliko kandidat ne ostvari prolazni broj bodova eliminiše se iz dalje procedure. Najveći broj bodova testa opšteg znanja je 35.

Eliminacioni prag za test fizičke sposobnosti predstavlja rezultat fizičkih testova ispod zadovoljavajućeg minimuma, utvrđen standardizovanim testom koji je sastavni dio Pravilnika  o postupku izbora , metodu, načinu, sistemu bodovanja, testiranja i zapošljavanja kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog i drugog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, koji je dostupan na oglasnoj tabli Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovi i web stranici Direkcije.

O vremenu i mjestu testiranja kandidati koji ispunjavaju opšte i posebne uslove i koji prilože svu potrebnu dokumentaciju bit će naknadno obavješteni putem telefona ili e-mail adrese.

Nominirani kandidati prije upućivanja na obuku i školovanje će biti podvrgnuti bezbjednosnim provjerama od strane službenika Državne agencije za istrage i zaštitu, SIPA-e BiH, u skladu sa Zakonom o zaštiti tajnih podataka, („Službeni glasnik BiH“, broj 54/04 i 12/09 ) kako bi se izbjegle eventualne posledice u slučaju utvrđivanja bezbjednosne smetnje.

U skladu sa članom 4. Zakona o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine struktura policijskih službenika u policijskim organima uopšte odražava nacionalnu strukturu stanovništva BiH prema popisu stanovništva iz 1991.g. te će se prilikom utvrđivanja konačne liste uspješnih kandidata voditi računa o nacionalnoj strukturi u skladu sa Odlukom, broj 20-07-34-2-636-2/12 od 21.12.2012.godine.

Kandidati su dužni postupati u skladu sa navedenim obavjestima Komisije, jer u slučaju nepostupanja po pomenutim obavjestima smatrat će se da je kandidat odustao od prijave na Javni oglas.

Potrebni dokumenti – dokazi o ispunjenosti opštih i posebnih uslova Javnog oglasa predaju se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji i ne podliježu vraćanju.

Prijava na Oglas  sa potrebnim dokumentima se podnosi na posebnom obrascu koji se može preuzeti na web stranici Direkcije u roku od  30 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa, neposrednom predajom putem pisarnice Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine ili preporučenom poštom, na adresu:

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za početni čin“policajac“

Aleja Bosne Srebrene bb

71000 Sarajevo

Kandidat je obavezan da uz potpis na prijavnom obrascu, upiše broj lične karte i datum i mjesto izdavanja.

Napominje se da trajanje osnovne obuke za kadete iznosi dvanaest mjeseci a po zasnivanju radnog odnosa probni rad traje ukupno dvanaest mjeseci.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave , kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje.

Prijavni obrazac za prijem kandidata za pohađanje osnovne policijske obuke – kadeta prvog i drugog nivoa u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine možete preuzeti ovdje.

Spisak Zakonskih i Podzakonskih akata iz kojih su se kandidati dužni spremati za test opšteg znanja, koji se prijave na Javni oglas za pohađanje osnovne obuke –kadeta za čin „policajac“u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine :

-Ustavno pravno uređenje Bosne i Hercegovine,

-Upravno pravo i organizacija uprave u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“,

br. 32/02 i 102/09),

-Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br.27/04, 63/04, 05/06, 33/06, 58/06, 15/08, 63/08, 35/09 i 7/12),

-Zakon o Direkciji za kooordinaciju policijskih tijela i o agencijama za podršku policjskoj strukturi Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 36/08),

-Krivični zakon Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 3/03, 32/03, 37/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07 i 8/10),

– Zakon o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“,br. 3/03, 32/03, 36/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09 i 93/09),

-Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja ministarstva, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br.35/03, 92/05 i 40/07),

-Pravilnik o postupku izbora, metodu, načinu, sistemu bodovanja, testiranja i zapošljavanja kandidata za polaznike osnovne policijske obuke prvog i drugog nivoa u Direkciji za kooordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine.

8 Comments

8 Comments

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Most Popular

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co